សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២)។

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២)។