ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រកាសពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈតាមស្ថានីយប្រេងនានាទូទាំងប្រទេស ចាប់ពីថ្ងៃទី០១-១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ដោយតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ ៥.៨០០រៀល/លីត្រ(រក្សាតម្លៃដដែល) និងប្រេងម៉ាស៊ូតត្រូវលក់តម្លៃ ៦.២០០រៀល/លីត្រ(ចុះថ្លៃ ១០០រៀល)

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រកាសពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈតាមស្ថានីយប្រេងនានាទូទាំងប្រទេស ចាប់ពីថ្ងៃទី០១-១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ដោយតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ ៥.៨០០រៀល/លីត្រ(រក្សាតម្លៃដដែល) និងប្រេងម៉ាស៊ូតត្រូវលក់តម្លៃ ៦.២០០រៀល/លីត្រ(ចុះថ្លៃ ១០០រៀល) ។