នៅថ្ងៃពុធ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ មន្ត្រីទួរគីបានជួបជាមួយគណៈប្រតិភូស៊ុយអែត និងហ្វាំងឡង់នៅទីក្រុងអង់ការ៉ា ដើម្បីពិភាក្សាអំពីសំណើសុំរបស់ទីក្រុង Stockholm ប្រទេសស៊ុយអែត និងទីក្រុង Helsinki ប្រទេសហ្វាំងឡង់ដើម្បីក្លាយជាសមាជិកអង្គការណាតូ

នៅថ្ងៃពុធ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ មន្ត្រីទួរគីបានជួបជាមួយគណៈប្រតិភូស៊ុយអែត និងហ្វាំងឡង់នៅទីក្រុងអង់ការ៉ា ដើម្បីពិភាក្សាអំពីសំណើសុំរបស់ទីក្រុង Stockholm ប្រទេសស៊ុយអែត និងទីក្រុង Helsinki ប្រទេសហ្វាំងឡង់ដើម្បីក្លាយជាសមាជិកអង្គការណាតូ។