ថ្ងៃនេះមិនមានករណីឆ្លងថ្មី ជាសះស្បើយ ៣នាក់ និងមិនមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

ថ្ងៃនេះមិនមានករណីឆ្លងថ្មី ជាសះស្បើយ ៣នាក់ និងមិនមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩។