សូមចូលរូមអបអរសាទរ  កីឡាករ ជម្រើសជាតិកម្ពុជា (ឃីកប៊ុកស៊ីង)  ទូច រ៉ាឆាន់ ឬ (បឺត សង្ឃឹម) ទទួលបានមេដៃមាស១គ្រឿងជូនកម្ពុជាហើយ បន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះ កីឡាករ ថៃ

ជយោ កម្ពុជាទទួលបានមេដៃមាសមួយគ្រឿងហើយ

សូមចូលរូមអបអរសាទរ  កីឡាករ ជម្រើសជាតិកម្ពុជា (ឃីកប៊ុកស៊ីង)  ទូច រ៉ាឆាន់ ឬ (បឺត សង្ឃឹម) ទទួលបានមេដៃមាស១គ្រឿងជូនកម្ពុជាហើយ បន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះ កីឡាករ ថៃ  នៅមុននេះបន្តិច នៅព្រឹត្តិការណ៍ កីឡា Sea Game លើកទី ៣១ នៅប្រទេសវៀតណាម ។