សូមចូលរូមសោកស្ដាយ  កីឡាករ ជម្រើសជាតិកម្ពុជា (ឃីកប៊ុកស៊ីង) សាន រ៉ាគីម  មិនអាចបន្តដំណើរ ទៅរកមេដៃមាសបានទេ បន្ទាប់ពីបានចាញ់ កីឡាករ ថៃ  នៅមុននេះបន្តិច នៅព្រឹត្តិការណ៍ កីឡា Sea Game លើកទី ៣១ នៅប្រទេសវៀតណាម

សូមចូលរូមសោកស្ដាយ  កីឡាករ ជម្រើសជាតិកម្ពុជា (ឃីកប៊ុកស៊ីង) សាន រ៉ាគីម  មិនអាចបន្តដំណើរ ទៅរកមេដៃមាសបានទេ បន្ទាប់ពីបានចាញ់ កីឡាករ ថៃ  នៅមុននេះបន្តិច នៅព្រឹត្តិការណ៍ កីឡា Sea Game លើកទី ៣១ នៅប្រទេសវៀតណាម ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយ កីឡាករ សាន រ៉ាគីម ក៏មាន មេដៃសំរិទ្ធមួយផងដែរ ៕