នៅថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកមិនឃើញករណីឆ្លងថ្មីជំងឺកូវីដ-១៩ ទេ នឹងជាសះស្បើយចំនួន ៤នាក់ ហើយក៏គ្មានករណីស្លាប់ថ្មីដែរ

នៅថ្ងៃទី០៨  ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកមិនឃើញករណីឆ្លងថ្មីជំងឺកូវីដ-១៩ ទេ នឹងជាសះស្បើយចំនួន ៤នាក់ ហើយក៏គ្មានករណីស្លាប់ថ្មីដែរ។