សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានបង្កើត Telegram Channel ផ្លូវការ ដើម្បីចែករំលែកនូវព័ត៌មាននានា ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀត

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន  នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានបង្កើត Telegram Channel ផ្លូវការ ដើម្បីចែករំលែកនូវព័ត៌មាននានា ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀត។