អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថា ខ្លួនបានត្រៀមរួចរាល់ហើយ បើសិនកងកម្លាំង ប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រទេស បេឡារុស  ចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ី ក្នុងប្រទេស អ៊ុយក្រែន 

អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថា ខ្លួនបានត្រៀមរួចរាល់ហើយ បើសិនកងកម្លាំង ប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រទេស បេឡារុស  ចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ី ក្នុងប្រទេស អ៊ុយក្រែន  ។

 

ប្រភព៖ Reuters