វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-១៩ (Pfizer) ចំនួន ២លានដូសជំនួយឥតសំណងរបស់អាមរិក តាមរយៈយន្តការកូវ៉ាក់ (COVAX) ប្រគល់ជូនកម្ពុជា បានដឹកមកដល់កម្ពុជានៅព្រឹកនេះ

វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-១៩ (Pfizer) ចំនួន ២លានដូសជំនួយឥតសំណងរបស់អាមរិក តាមរយៈយន្តការកូវ៉ាក់ (COVAX) ប្រគល់ជូនកម្ពុជា បានដឹកមកដល់កម្ពុជានៅព្រឹកនេះ។