លោក Sergei Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី បានប្រាប់ឱ្យដឹងក្នុងសុន្ទរកថា នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះថា មនុស្សជាង ១លាននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែន ចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ២៤ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២មក

លោក Sergei Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី បានប្រាប់ឱ្យដឹងក្នុងសុន្ទរកថា នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះថា មនុស្សជាង ១លាននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែន ចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ២៤ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២មក។

 

ប្រភព៖ Reuters