(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាព ធាតុអាកាសពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាព ធាតុអាកាសពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។