នៅថ្ងៃចន្ទ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ លោកស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី នឹងប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោស ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15 ឆ្នាំ

នៅថ្ងៃចន្ទ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ លោកស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី នឹងប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោស ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15 ឆ្នាំ ខណៈតុលាការនៅក្នុងប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាមួយនេះ គ្រោងនឹងប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿងពុករលួយជាច្រើនផងដែរ របស់លោកស្រី៕

 

ប្រភព៖ Reuters