ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង២៦នាក់, ជាសះស្បើយ២៩នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់ទេ

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង២៦នាក់, ជាសះស្បើយ២៩នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់ទេ។