លោក Boris Johnson នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស បាននិយាយប្រៀបធៀបថា “តើអ្នកអាចចរចា ជាមួយសត្វក្រពើដោយរបៀបម៉េច(សំដៅលោកPutin)នៅពេលដែលជើងរបស់អ្នកកំពុងជាប់នឹងចង្គូមរបស់វាហើយ?

លោក Boris Johnson នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស បាននិយាយប្រៀបធៀបថា “តើអ្នកអាចចរចា ជាមួយសត្វក្រពើដោយរបៀបម៉េច(សំដៅលោកPutin)នៅពេលដែលជើងរបស់អ្នកកំពុងជាប់នឹងចង្គូមរបស់វាហើយ? អ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺបន្តផ្គត់ផ្គង់សព្វាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែន៕

 

ប្រភព៖ CNA