ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ៖ ការចូលឆ្នាំកន្លងទៅ អាចចាត់ទុកថាជាការចូលឆ្នាំដែលខុសប្លែកពីធម្មតា ដែលប្រជាជនមានភាពសប្បាយរីករាយ ដោយសារតែមានការឆ្លងកូវីដ-១៩ អស់រយៈពេល ២ឆ្នាំ

ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ៖ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនានា ក្នុងគម្រោងការពារទឹកជំនន់ និងកែលម្អប្រព័ន្ធប្រឡាយ-លូ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជំហានទី៤ ​ការចូលឆ្នាំកន្លងទៅ អាចចាត់ទុកថាជាការចូលឆ្នាំដែលខុសប្លែកពីធម្មតា ដែលប្រជាជនមានភាពសប្បាយរីករាយ ដោយសារតែមានការឆ្លងកូវីដ-១៩ អស់រយៈពេល ២ឆ្នាំ។