នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការហាមឃាត់ ចែកចាយ  ឬលក់គ្រឿងសម្អាង ដែលមានឈ្មោះ ” សាប៊ូលម្អងក្បាលល្មៀតខ្មែរ ” ដែលគ្មានលេខប្រវេទន៍ និងគ្មានការទទួលស្គាល់ ពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការហាមឃាត់ ចែកចាយ  ឬលក់គ្រឿងសម្អាង ដែលមានឈ្មោះ ” សាប៊ូលម្អងក្បាលល្មៀតខ្មែរ ” ដែលគ្មានលេខប្រវេទន៍ និងគ្មានការទទួលស្គាល់ ពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា។