ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង១៤នាក់, ជាសះស្បើយ១២នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់ទេ

ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង១៤នាក់, ជាសះស្បើយ១២នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់ទេ។