កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ សាច់ញាតិអ្នកទោសរាប់រយនាក់ បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅពន្ធនាគារ Insein នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលយោធា បានប្រកាសដោះលែងអ្នកទោសប្រមាណ 1 600 នាក់ដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ប្រទេសនេះ

កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ សាច់ញាតិអ្នកទោសរាប់រយនាក់ បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅពន្ធនាគារ Insein នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលយោធា បានប្រកាសដោះលែងអ្នកទោសប្រមាណ 1 600 នាក់ដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ប្រទេសនេះ។

People wait at Insein prison in hopes of the release of their families members who were arrested due to the anti coup protests, in Yangon, Myanmar April 17, 2022. Assistance Association for Myanmar -Based Independent Journalists/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

 

ប្រភព៖ Reuters