នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ នេះ វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-១៩ (កូវីសែល) ចំនួន ១២៥,០០០ដូសទៀត (សរុប ៣២៥,០០០ដូស) ដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា នឹងដឹកមកដល់កម្ពុជា

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ នេះ វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-១៩ (កូវីសែល) ចំនួន ១២៥,០០០ដូសទៀត (សរុប ៣២៥,០០០ដូស) ដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា នឹងដឹកមកដល់កម្ពុជា។