រដ្ឋបាលខេត្ត ជូនដំណឹង ពី ការបញ្ចៀស ចរាចរ ជា បណ្តោះអាសន្ន ក្នុង ការរៀប ចំ កម្មវិធី ព្រឹត្តិការណ៍ សៀមរាប សង្ក្រាន្ត ” នាឱកាស បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណី ជាតិខ្មែរ

រដ្ឋបាលខេត្ត ជូនដំណឹង ពី ការបញ្ចៀស ចរាចរ ជា បណ្តោះអាសន្ន ក្នុង ការរៀប ចំ កម្មវិធី ព្រឹត្តិការណ៍  សៀមរាប សង្ក្រាន្ត ” នាឱកាស បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណី ជាតិខ្មែរ