លោក Abdullatif al-Zayani រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារ៉ែន បាននិយាយពីជំហររបស់ប្រទេសលោក អំពីភាពសារៈសំខាន់នៃការសន្ទនា និងវិធីសាស្រ្តការទូត ដើម្បីឈានសម្រេចបាននូវដំដោះស្រាយនៅអ៊ុយក្រែន

លោក Abdullatif al-Zayani រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារ៉ែន បាននិយាយពីជំហររបស់ប្រទេសលោក អំពីភាពសារៈសំខាន់នៃការសន្ទនា និងវិធីសាស្រ្តការទូត ដើម្បីឈានសម្រេចបាននូវដំដោះស្រាយនៅអ៊ុយក្រែន។

 

ប្រភព៖ AP