លោក Barack Obama អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិក បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា “មិនចាំបាច់ទាយទុកជាមុន ទេ” ថាផែនការសកម្មភាពរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin បច្ចុប្បន្ននៅអ៊ុយក្រែនគឺមានតាំង ពី៥ឆ្នាំមុន

លោក Barack Obama អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិក បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា “មិនចាំបាច់ទាយទុកជាមុន ទេ” ថាផែនការសកម្មភាពរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin បច្ចុប្បន្ននៅអ៊ុយក្រែនគឺមានតាំង ពី៥ឆ្នាំមុន៕

ប្រភព ៖ APNews