កាលពីថ្ងៃពុធ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ម្សិលមិញ សហរដ្ឋអាម៉េរិក បានដាក់ចេញនូវរលកទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុថ្មី ប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី ហើយវាជាទណ្ឌកម្មយូរអង្វែងមួយលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី

កាលពីថ្ងៃពុធ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ម្សិលមិញ សហរដ្ឋអាម៉េរិក បានដាក់ចេញនូវរលកទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុថ្មី ប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី ហើយវាជាទណ្ឌកម្មយូរអង្វែងមួយលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី។

 

ប្រភព៖ AP