ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង២២នាក់, ជាសះស្បើយ១២១នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់ទេ

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង២២នាក់, ជាសះស្បើយ១២១នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់ទេ។