ប្រសាសន៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវចំនួន ៣៨ខ្សែ និងសមិទ្ធផល នៃការស្តារ និងកែលម្អដងស្ទឹងសៀមរាប៖ សូមកោតសសើរ ដល់ក្រុមការងារសាងសង់ ដែលភាគច្រើនសុទ្ធតែជាធនធានវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជា

ប្រសាសន៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវចំនួន ៣៨ខ្សែ និងសមិទ្ធផល នៃការស្តារ និងកែលម្អដងស្ទឹងសៀមរាប៖ សូមកោតសសើរ ដល់ក្រុមការងារសាងសង់ ដែលភាគច្រើនសុទ្ធតែជាធនធានវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជា ។