ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៣នាក់ (PCR) ជាប្រភេទអូមីក្រុង និងសុទ្ធតែករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍, ជាសះស្បើយចំនួន ១២៨នាក់ និងមិនមានករណីស្លាប់

ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៣នាក់ (PCR) ជាប្រភេទអូមីក្រុង និងសុទ្ធតែករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍, ជាសះស្បើយចំនួន ១២៨នាក់ និងមិនមានករណីស្លាប់។

សូមបញ្ចាក់ផងដែរថា មកទល់ពេលនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ១៣៥.៧៤៧នាក់, ជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១៣២.០៦៨នាក់ និងករណីស្លាប់សរុបចំនួន ៣.០៥៤នាក់។