សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប លេខ ០២៥ គ.ជ.ប ស្តីពីលទ្ធផលនៃសវនាការជាសាធារណៈលើបណ្តឹងពាក់ព័ន្ធបញ្ជីបេក្ខជនគណបក្សភ្លើងទៀន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប លេខ ០២៥ គ.ជ.ប ស្តីពីលទ្ធផលនៃសវនាការជាសាធារណៈលើបណ្តឹងពាក់ព័ន្ធបញ្ជីបេក្ខជនគណបក្សភ្លើងទៀន។