រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ណែនាំដល់ក្រុមបាតុករអតីតបុគ្គលិកណាហ្គាវើលដ៏កុំឲ្យប្រមូលផ្តុំធ្វើបាតុកម្មខុសច្បាប់តាមដងផ្លូវសាធារណៈ និងទីសាធារណៈផ្សេងទៀត

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ណែនាំដល់ក្រុមបាតុករអតីតបុគ្គលិកណាហ្គាវើលដ៏កុំឲ្យប្រមូលផ្តុំធ្វើបាតុកម្មខុសច្បាប់តាមដងផ្លូវសាធារណៈ និងទីសាធារណៈផ្សេងទៀត។