សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា រហូតដល់ថ្ងៃទី ៥ ខែមេសាឆ្នាំ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា រហូតដល់ថ្ងៃទី ៥ ខែមេសាឆ្នាំ២០២២។