ប្រសាសន៍ សម្តេចតេជោ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធអគារជំងឺត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់កមិត្តភាពកម្ពុជា-កូរ៉េ មន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង។ នេះគឺជាសមិទ្ធផលមួយដែលបានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជា-កូរ៉េខាងត្បូង

ប្រសាសន៍ សម្តេចតេជោ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធអគារជំងឺត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់កមិត្តភាពកម្ពុជា-កូរ៉េ មន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង។ នេះគឺជាសមិទ្ធផលមួយដែលបានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជា-កូរ៉េខាងត្បូង ៕