រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៥ និងពិធីបុណ្យភ្ជំបិណ្ឌ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស២៥៦៦

រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៥ និងពិធីបុណ្យភ្ជំបិណ្ឌ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស២៥៦៦។