ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៦៤នាក់ សុទ្ធសឹងជាករណីសហគមន៍, ជាសះស្បើយ៥១នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់ទេ

ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៦៤នាក់ សុទ្ធសឹងជាករណីសហគមន៍, ជាសះស្បើយ៥១នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់ទេ។