នាយករដ្ឋមន្ត្រី ប៉ូឡូញ និងហូឡង់ ពិភាក្សាពីការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរុស្ស៊ី

នាយករដ្ឋមន្ត្រី ប៉ូឡូញ និងហូឡង់ ពិភាក្សាពីការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរុស្ស៊ី សម្រាប់សង្គ្រាមរបស់ប្រទេសនេះលើអ៊ុយក្រែន រួមមានទាំងការដាក់បម្រាមលើការនាំចូល ប្រេងនិងឧស្ម័នរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី និងការបិទកំពង់ផែអឺរ៉ុបចំពោះនាវារុស្ស៊ី។