ប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវផ្លូវជាតិ លេខ២១ យើងមិនគាំទ្រក្នុងការឈ្លានពាន និងការផ្តាច់រដ្ឋនោះទេ

ប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោ  ហ៊ុន  សែន  ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវផ្លូវជាតិ លេខ២១  យើងមិនគាំទ្រក្នុងការឈ្លានពាន និងការផ្តាច់រដ្ឋនោះទេ ។