នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២២នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា មិត្តកូរ៉េ(កូរ៉េខាងត្បូង)បានឯកភាពជួយកម្ពុជាដើម្បីសាងសង់ និងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ស្ថាបនាស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-កូរ៉េ អរិយក្សត្ររួចហើយ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២២នេះ សម្តេចតេជោ  ហ៊ុន  សែន បានបញ្ជាក់ថា មិត្តកូរ៉េ(កូរ៉េខាងត្បូង)បានឯកភាពជួយកម្ពុជាដើម្បីសាងសង់ និងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ស្ថាបនាស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-កូរ៉េ អរិយក្សត្ររួចហើយ។