ខែលការពារអាកាស Patriot ដែលផ្តល់ឲ្យដោយក្រុមប្រទេសសមាជិកអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើង (NATO) បានទៅដល់ស្លូវ៉ាគីហើយ

ស្លូវ៉ាគី៖ ខែលការពារអាកាស Patriot ដែលផ្តល់ឲ្យដោយក្រុមប្រទេសសមាជិកអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើង (NATO) បានទៅដល់ស្លូវ៉ាគីហើយ ខែលការពារអាកាសនេះនឹងត្រូវដាក់ពង្រាយតាមគោលដៅនៅប៉ុន្មានថ្ងៃទៀត៕

ប្រភព៖ Reuters