រុស្ស៊ី នៅថ្ងៃពុធនេះ បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា ផ្នែកខ្លះនៃលទ្ធភាពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយអ៊ុយក្រែន ជិតឈានដល់ហើយ បន្ទាប់ពីទីក្រុងគៀវ យល់ព្រមពិភាក្សាលើអព្យាក្រិតភាព ធ្វើឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះការបញ្ចប់សង្រ្គាមធំបំផុតនៅអឺរ៉ុប ចាប់តាំងពីសង្រ្គាមលោកលើកទី២

រុស្ស៊ី នៅថ្ងៃពុធនេះ បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា ផ្នែកខ្លះនៃលទ្ធភាពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយអ៊ុយក្រែន ជិតឈានដល់ហើយ បន្ទាប់ពីទីក្រុងគៀវ យល់ព្រមពិភាក្សាលើអព្យាក្រិតភាព ធ្វើឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះការបញ្ចប់សង្រ្គាមធំបំផុតនៅអឺរ៉ុប ចាប់តាំងពីសង្រ្គាមលោកលើកទី២៕