សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ការបើកប្រាក់ខែក្នុងខែមេសា គឺឌុប ចុងខែ មីនា គឺយើងបើកប្រាក់ខែតែម្តង ហើយនៅខែមេសា មុនចូលឆ្នាំគឺបើកម្តងទៀត រួមជាមួយនឹងប្រាក់មុខងារបន្ថែម ហើយបន្ទាប់មកទៀត គឺនឹងបើកប្រាក់ខែនៅអាទិត្យទី ៣ ខែឧសភា ដើម្បីចៀសវាងបញ្ហាចំណាយរបស់មន្ត្រីរាជការយើង

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ការបើកប្រាក់ខែក្នុងខែមេសា គឺឌុប ចុងខែ មីនា គឺយើងបើកប្រាក់ខែតែម្តង ហើយនៅខែមេសា មុនចូលឆ្នាំគឺបើកម្តងទៀត រួមជាមួយនឹងប្រាក់មុខងារបន្ថែម ហើយបន្ទាប់មកទៀត គឺនឹងបើកប្រាក់ខែនៅអាទិត្យទី ៣ ខែឧសភា ដើម្បីចៀសវាងបញ្ហាចំណាយរបស់មន្ត្រីរាជការយើង។

Leave a Reply

Your email address will not be published.