តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ទនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ខែមីនាឆ្នាំ២០២២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ទនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ខែមីនាឆ្នាំ២០២២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។

Leave a Reply

Your email address will not be published.