ហ្វីលីពីន កាលពីថ្ងៃចន្ទ បានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិន ឲ្យពន្យល់ពីមូលហេតុនៃវត្តមាននាវាកងទ័ពជើងទឹកចិន នៅក្នុងដែនទឹកប្រជុំកោះរវាងចិន និងហ្វីលីពីន

ហ្វីលីពីន កាលពីថ្ងៃចន្ទ បានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិន ឲ្យពន្យល់ពីមូលហេតុនៃវត្តមាននាវាកងទ័ពជើងទឹកចិន នៅក្នុងដែនទឹកប្រជុំកោះរវាងចិន និងហ្វីលីពីន។

 

ប្រភព៖ Reuters

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.