នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២នេះ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត បានអញ្ជើញសម្ពោធជាផ្លូវការធនាគារ វីង (ខេមបូឌា) ម.ក និងដាក់ឲ្យដំណើរការ សាខាសែនសុខ និងសាខាវិមានឯករាជ្យ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២នេះ ឯកឧត្តម  ហ៊ុន  ម៉ាណែត បានអញ្ជើញសម្ពោធជាផ្លូវការធនាគារ វីង (ខេមបូឌា) ម.ក និងដាក់ឲ្យដំណើរការ សាខាសែនសុខ និងសាខាវិមានឯករាជ្យ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.