កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ សម្តេចប៉ាប ហ្វ្រង់ស៊ីស បានឱ្យដឹងថា ភាពព្រៃផ្សៃ នៃការសម្លាប់កុមារ និងជនស៊ីវិល ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន និងបានអំពាវនាវឱ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សាផងដែរ

កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ សម្តេចប៉ាប ហ្វ្រង់ស៊ីស បានឱ្យដឹងថា ភាពព្រៃផ្សៃ នៃការសម្លាប់កុមារ និងជនស៊ីវិល ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន និងបានអំពាវនាវឱ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សាផងដែរ។

 

ប្រភព៖ AP

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.