ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង១២៥នាក់ (ករណីនាំចូល១នាក់ និងសហគមន៍១២៤នាក់), ជាសះស្បើយ៣៤៥នាក់ និងស្លាប់១នាក់

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង១២៥នាក់ (ករណីនាំចូល១នាក់ និងសហគមន៍១២៤នាក់), ជាសះស្បើយ៣៤៥នាក់ និងស្លាប់១នាក់។

Leave a Reply

Your email address will not be published.