(ប៊ែរឡាំង)៖ លោកស្រី Ursula von der Leyen ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុប បាននិយាយថា អឺរ៉ុបកំពុងត្រៀមដាក់ ទណ្ឌកម្មទី៤ ប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ី ។ បើយោងតាមការផ្សាយរបស់ សារព័ត៌មាន RT នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

(ប៊ែរឡាំង)៖ លោកស្រី Ursula von der Leyen ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុប បាននិយាយថា អឺរ៉ុបកំពុងត្រៀមដាក់ ទណ្ឌកម្មទី៤ ប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ី ។ បើយោងតាមការផ្សាយរបស់ សារព័ត៌មាន RT នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.