ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង២៣៧នាក់ (ករណីនាំចូល៣០នាក់ និងសហគមន៍ ២០៧នាក់), ជាសះស្បើយ៣០៥នាក់ និងស្លាប់១នាក់ដោយជំងឺកូវីដ១៩

ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង២៣៧នាក់ (ករណីនាំចូល៣០នាក់ និងសហគមន៍ ២០៧នាក់), ជាសះស្បើយ៣០៥នាក់ និងស្លាប់១នាក់ដោយជំងឺកូវីដ១៩ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.