ក្រសួងសុខាភិបាល៖ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៥នាក់, ជាសះស្បើយ១១នាក់, ស្លាប់ចំនួន២នាក់ (២នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៥នាក់, ជាសះស្បើយ១១នាក់, ស្លាប់ចំនួន២នាក់ (២នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៥នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន១១នាក់ជាសះស្បើយ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន២នាក់ (ក្នុងនោះ២នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)។

Leave a Reply

Your email address will not be published.