បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោក ជូនដំណឹងទៅកងទ័ពជើងគោក ឱ្យផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរថយន្តចង្កួតស្ដាំពាក់ស្លាកលេខ ខ.ម. ដែលត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទៅចង្កួតឆ្វេង។

បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោក ជូនដំណឹងទៅកងទ័ពជើងគោក ឱ្យផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរថយន្តចង្កួតស្ដាំពាក់ស្លាកលេខ ខ.ម. ដែលត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទៅចង្កួតឆ្វេង៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *