អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ ប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកកើតជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៧៥នាក់បន្ថែមទៀត ក្នុងនោះ៧១នាក់ជាអាជីវករផ្សារលើ

អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ ប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកកើតជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៧៥នាក់បន្ថែមទៀត ក្នុងនោះ៧១នាក់ជាអាជីវករផ្សារលើ, រដ្ឋបាលខេត្តបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *