រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ករណីស្លាប់ពលករដែលវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃ

(បន្ទាយមានជ័យ) ៖ រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ករណីស្លាប់ពលករ​ដែលវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *